รายการขอใช้ยานพาหนะ
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลาอนุมัติ
อนุมัติ
พขร. มือ 1
พขร. มือ 2
ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลราชธานี, รพ.สรรพสิทธิประสงค์, สคร.10
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 2021-06-16
 2021-06-16
 11.00
Yes
 นายอุทัย ขันคูณ
 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 2021-06-16
 2021-06-16
 17.00
Yes
 นายถวิล ศรีมาศ
 
รพ.สต.อาวอย(แพทย์/ทันตะ/เภสัช)
ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ
 2021-06-17
 2021-06-17
 08.30
Yes
 นายบุญรัก สีหะวงษ์
 
รพสต. คลองกลาง ,หัวเสือ
งานคลีนิกพิเศษ NCD
 2021-06-17
 2021-06-17
 13.00
Yes
 นายนิวัฒนะ ไตยสุทธิ์
 
อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
 2021-06-18
 2021-06-18
 09.15
Yes
 นายนิวัฒนะ ไตยสุทธิ์
 
วัดค่ายนิคมพัฒนา
งานจิตเวชและยาเสพติด
 2021-06-18
 2021-06-18
 13.00
Yes
 นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
 
ศูนย์เรียนรู้บ้านใจดี ตำบลใจดี
งานจิตเวชและยาเสพติด
 2021-06-18
 2021-06-18
 08.30
Yes
 นายพีรศักดิ์ พิมโคตร
 
บ้านเลขที่ 5/4 หมู่1 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์
งานจ่ายกลาง/ซักฟอก
 2021-06-19
 2021-06-19
 08.00
Yes
 นายนิวัฒนะ ไตยสุทธิ์
 

Copyright © 2020 Design and coding by rawat sukdee (MAN3-A Management V.1.1)