รายการขอใช้ยานพาหนะ
: สถานที่ออกปฏิบัติงาน
: หน่วยงาน
: วันไป
: วันกลับ
: PCU
: รพ.
: เวลาอนุมัติ
: อนุมัติ
: พขร. มือ 1
: พขร. มือ 2
รพ.ศรีสะเกษ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 2021-09-24
 2021-09-24
- -
 07.00
Yes
 นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
 
รพ.ยางชุมน้อย
ฝ่ายเภสัชกรรม
 2021-09-24
 2021-09-24
0 -
 11.00
Yes
 นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล
 

Copyright © 2020 Design and coding by rawat sukdee (MAN3-A Management V.1.1)